Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji opštine Medveđa

Opština Medveđa uputila je 01. novembra Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji opštine Medveđa za 2022. godinu.

I. PREDMET I MAKSIMALNA VISINA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE

Predmet sufinansiranja obuhvata sledeću MERU energetske efikasnosti:

1) nabavka i ugradnja solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.
Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno do 6 kW.
Ukupan iznos sredstva podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavljaće manji iznos od:
– 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 420.000 dinara sa PDV-om, i
– iznosa koji se dobija množenjem snage u kW solarnih panela iz dostavljene profakture, sa iznosom od 70.000 dinara sa PDV-om.

Ukupno planirana sredstva koje Opština Medveđa zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti dodeljuje putem ovog konkursa iznose 840.00,00 dinara.

II KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva izuzev:
1) vlasnika posebnih delova stambeno-poslovnog objekata koji ne služe za stanovanje;
2) vlasnika stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

III USLOVI PRIJAVE NA KONKURS

Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima i ispunjavaju sledeće uslove:
1) da je podnosilac prijave:
– vlasnik objekta ili
– ako podnosilac prijave nije vlasnik, onda da podnosilac prijave ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu, i tada je potrebno uz prijavu podneti pisanu saglasnost vlasnika objekta;
2) da je objekat nastanjen i uz prijavu priložiti kopiju računa za električnu energiju gde se vidi da je potrošnja električne energije u objektu u prethodnom mesecu minimalno 30 kwh.

Ukoliko ima više od jednog vlasnika porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost ostalih vlasnika prilikom prijave. Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost vlasnika.

IV NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Ne prihvataju se troškovi radova, nabavka materijala i oprema koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za realizaciju mera energetske sanacije opštine Medveđe.
Neprihvatljivi troškovi – Troškovi koji neće biti finansirani javnim konkursom iz budžeta Opštine Medveđa su:
1) troškovi koji su u vezi sa nabavkom opreme: carinski i administrativni troškovi;
2) troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita i sl;
3) refundacija troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge (plaćene ili isporučene);
4) nabavka opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje podnosilac zahteva sam izvršava;
5) drugi troškove koji nisu u skladu sa merama energetske sanacije.

V OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU NA JAVNI KONKURS

Prijava koju na javni konkurs podnose domaćinstva (za porodične kuće i stanove) naročito sadrži:
1) potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti (Prilog 1) sa popunjenim podacima o meri za koju se konkuriše i o stanju građevinskih (fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta;
2) fotokopije ličnih karata ili očitane lične karte za sva fizička lica koja žive na adresi porodične kuće za koju se podnosi prijava. Za maloletne lica dostaviti fotokopije zdravstvenih knjižica;
3) fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše za poslednji mesec, radi dokaza da se živi u prijavljenom stambenom objektu (preporučuje se da minimalna potrošnja ne može biti manja od 30 kWh mesečno);
4) predmer i predračun/profaktura za opremu sa ugradnjom izdata od privrednog subjekta sa liste direktnih korisnika (privrednih subjekata) – Prilog 2) koju je objavila Opština;
5) izjava o članovima domaćinstva sa fotokopijom ličnih karata za svakog člana domaćinstva sa jasno vidljivom adresom stanovanja;
6) potpisana izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja – Prilog 3.

VI PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI KONKURS

Konkursna dokumentacija za Javni konkurs može se preuzeti na internet stranici Opštine Medveđa ili kod ovlašćenog lica i sadrži:
1) Kompletan tekst Javnog konkursa;
2) Prilog 1 – za građane – Prijavni obrazac i obrazac o stanju porodičnih kuća i stanova;
3) Prilog 2 – Lista privrednih subjekata/izvođača radova sa koje građani biraju jednog izvođača i od kojeg moraju da pribave predračun sa cenom za opremu i ugradnju;
4) Prilog 3 – Potpisana izjava o saglasnosti;

VII MESTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava počinje od dana objavljivanja oglasa na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Medveđe.

Konkurs je otvoren od 01.11.2022.godine do 30.11.2022.godine.

Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS za sufinansiranje energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Medveđa ili preporučeno poštom na adresu:

Opština Medveđa
Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije objekata
Ulica kralja Milana broj 48, 16240 Medveđa

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog konkursa možete se obratiti na kontakt telefon 064/8638379 i elektronsku adresu jelenasavicevicarh@gmail.com. Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Opštine Medveđa.
Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.
Prijave poslate na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

VIII KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA

Kriterijumi za izbor projekata su sledeći:
1) postojeće stanje u pogledu termičke izolacije objekta;
2) postojeći način grejanja;
3) postojeće karakteristike spoljne stolarije;
4) K faktor zauzetosti površine;
5) korišćenje subvencija za energetsku sanaciju (sredstva opštine/republike).

IX OCENJIVANJE, UTVRĐIVANJE LISTE I IZBOR DOMAĆINSTAVA

Ocenjivanje i rangiranje projekata domaćinstava, vrši se u skladu sa Pravilnikom i primenom kriterijuma iz odeljka VIII Javnog konkursa.
Komisija za realizaciju mera energetske sanacije Opštine Medveđa (u daljem tekstu: Komisija) razmatra prijave i u skladu sa uslovima iz odeljka III i utvrđuje jedinstvenu preliminarnu rang listu krajnjih korisnika za sve mere energetske efikasnosti iz javnog konkursa na osnovu bodovanja prema kriterijumima iz odeljka VIII Javnog konkursa.
Listu iz stava 2. ovog odeljka Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine Medveđa i zvaničnoj internet stranici Opštine Medveđa.
Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju liste iz stava 2. ovog odeljka u roku od tri dana od dana objavljivanja liste u skladu sa stavom 3. ovog odeljka.
Na listu iz stava 2. ovog odeljka podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi na pisarnicu Opštine Medveđa.
Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na listu iz stava 2. ovog odeljka kao i da donese odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i na osnovu donetih odluka donese revidiranu preliminarnu listu.
Na osnovu liste iz stava 6. ovog odeljka Komisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa te liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.
Ukoliko je Komisija prilikom terenskog obilaska iz stava 7. ovog odeljka utvrdila da je podnosilac prijave dao neistinite podatke u prijavi Komisija ga eliminiše iz revidirane preliminarne liste i umesto njega sprovodi terenski obilazak prvog sledećeg na listi kod koga nije vršen terenski obilazak.
Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva komisija sačinjava zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan ostaje podnosiocu prijave, a jedan zadržava Komisija. U zapisniku Komisija potvrđuje da li su mere navedene u predmeru i predračunu koji je građanin podneo prilikom prijave na javni konkurs prihvatljive.
Na osnovu zapisnika iz stava 9. ovog odeljka komisija sačinjava predlog konačne liste krajnjih korisnika.
Listu iz stava 10. ovog odeljka Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine Medveđa i zvaničnoj internet stranici Opštine Medveđa.
Na listu iz stava 10. ovog odeljka podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja predloga konačne liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi na pisarnicu opštine Medveđa.
Komisija je dužna da odluči po prigovorima iz stava 10. ovog odeljka u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.
Opštinsko veće opštine Medveđa donosi Odluku o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, na osnovu čega se zaključuju ugovori.

X NAČIN REALIZACIJE DODELJENIH SREDSTAVA

Opština Medveđa će vršiti prenos sredstava isključivo privrednim subjektima – izvođačima radova, a ne domaćinstvima ili stambenim zajednicama, nakon što građanin izvrši celokupnu uplatu izvođaču radova i nakon završetka realizacije mere.
Uslov da se prenesu sredstva izvođaču radova je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije prilikom prvog izlaska.
Građanin mora imati urednu dokumentaciju (račune i ateste) koje će dostaviti nadležnoj komisiji.
Opština će vršiti prenos sredstava izabranim izvođačima radova u skladu sa zaključenim ugovorom. Građanin će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije navedene u odeljku I (maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava opštine).
Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji su zaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Komisijom.
Ukoliko građanin nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa predmerom i predračunom koji je građanin podneo prilikom prijave, Opština neće uplatiti sredstva dodeljena javnim konkursom.
Ukoliko iz nekog razloga građanin ne može da realizuje nabavku od odabranog izvođača radova, ima pravo da izvrši nabavku od drugog sa liste i da o tome, pre realizacije nabavke, obavesti Komisiju i dostavi joj novu profakturu/predračun, s tim da iznos ne može biti veći od odobrenog.

 

Komentari koji sadrže psovke, uvrede, pretnje i govor mržnje na nacionalnoj, verskoj, rasnoj osnovi, kao i netoleranciju svake vrste neće biti objavljeni. Prilikom pisanja komentara vodite računa o pravopisnim i gramatičkim pravilima. Nije dozvoljeno pisanje komentara isključivo velikim slovima niti promovisanje drugih sajtova putem linkova. Komentare i sugestije u vezi sa uređivačkom politikom ne objavljujemo, kao ni komentare koji sadrže optužbe protiv drugih osoba. Objavljeni komentari predstavljaju privatno mišljenje autora komentara, odnosno nisu stavovi redakcije portala INFO CENTAR JUGA.
Za više informacija pogledajte Pravila korišćenja.

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare
Scroll to Top