Republička direkcija za imovinu oglasila prodaju hotela „Caričin grad“ u Lebanu

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE Beograd, ul. Kralja Milana br. 16, objavljuje:

J A V N I O G L A S br. 16

O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA PREDMET OTUĐENJA:

Nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije, u Lebanu, u ul. 8. novembra br. 1, spratnosti Po+P+1, površine 3.516 m2 , postojeća na kat. parc. br. 901 KO Lebane, upisana u LN br. 2817 KO Lebane kao objekat br. 1 „Zgrada turizima –
HOTEL CARIČIN GRAD“ u čijem sastavu se nalazi i elektroenergetski objekat – trafostanica 10/0,4 kV i zemljište pod objektom i za redovnu upotrebu objekta, koje čini kat. parc. br. 901 KO Lebane, površine 88 a 21 m2, upisana u LN br. 2817 KO Lebane kao „gradsko građevinsko zemljište“, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 472.533,08 evra.
Zainteresovana lica radi razgledanja nepokretnosti, kao i dodatnih informacija i obaveštenja mogu se obratiti kontakt osobi, Vladanu Nikoliću, radnim danom od 09 do 14 časova na tel. 011/3200-853.
USLOVI OTUĐENJA
Otuđenje se vrši u postupku prikupljanja pisanih zatvorenih ponuda. Nepokretnosti se otuđuju u „viđenom“ stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije, pod teretom da svi dospeli a neizmireni troškovi na ime utrošene električne energije nastali korišćenjem nepokretnosti do momenta ponovnog priključenja na elektrodistributivni sistem, a u skladu sa odredbama Zakona o energetici, kao i eventualno drugi troškovi nastali korišćenjem nepokretnosti do momenta stupanja u posed izabranog ponuđača sa kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji, padaju na teret izabranog ponuđača.

Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda. Kupoprodajna cena nepokretnosti utvrđena u visini najpovoljnije ponude uplatiće se u dinarskoj protivrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate. Rok za plaćanje kupoprodajne cene je 15 (petnaest) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Troškovi potvrde ugovora kod javnog beležnika i drugi eventualni troškovi koji mogu proizaći iz realizacije ovog pravnog posla padaju na teret kupca.
USLOVI PRIJAVLJIVANJA
Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica i fizička lica, koja ispunjavaju uslove oglasa, otkupe Uputstvo za ponuđače i koja uplate depozit. Uputstvo za ponuđače preuzima se u prostorijama Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: „Direkcija“), Beograd, Kralja Milana br. 16, svakog radnog dana od 0900 do 1400 časova, od 20. aprila 2023. godine do 3. maja 2023. godine. Prilikom preuzimanja Uputstva za ponuđače ovlašćeno lice ponuđača je dužno da dostavi dokaz o uplati 10.000,00 dinara (nepovratnih), na račun Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, broj: 840-833804-55, sa pozivom na broj odobrenja: 2023746426220130301.

Učesnik u postupku koji je preuzeo Uputstvo za ponuđače dužan je da do 3. maja 2023. godine, uplati depozit za učešće u postupku u visini od 47.253,30 evra, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom sarednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, što predstavlja 10% početne kupoprodajne cene, na račun broj: 840-833804- 55 – Republička direkcija za imovinu Republike Srbije – depozit za sprovođenje postupka raspolaganja vojnom i drugom državnom imovinom, sa pozivom na broj odobrenja 20237464262201303, (u daljem tekstu: Depozit).

Uredna i potpuna pismena ponuda mora da sadrži:
– visinu ponuđene kupoprodajne cene izražene u evrima;
– potvrdu o uplati depozita;
– izjavu o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa
– izjavu o uslovima za vraćanje depozita, sa jasnom naznakom naziva
poslovne banke i brojem računa na koji se može izvršiti povraćaj depozita, u
slučaju da podnosila ponude ne bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača.
Uredna i potpuna pismena ponuda mora biti potpisana i overena pečatom
ukoliko se radi o pravnom licu koje koristi pečat u pravnom prometu i mora da sadrži
i sve podatke o podnosiocu ponude i to:
Za fizička lica:
– ime i prezime;
– adresu prebivališta;
– kopiju lične karte;
– kontakt telefon;
– ako je lice preduzetnik uz ponudu se prilaže originali izvod iz
registra privrednih subjekta ili potvrda da je preduzetnik upisan u
odgovarajući registar, sve ne starije od 30 (trideset) dana, kao i
potvrda o poreskom identifikacionom broju.
Za pravna lica:
– naziv i sedište;
– originalni izvod iz registra privrednih subjekata sa podacima za to
pravno lice, ne stariji od 30 (trideset) dana;
– kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje
ima račun;
– kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju – PIB;
– ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), sa overenim
kartonom deponovanih potpisa.

U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za podnošenje ponude mora biti overeno od strane javnog beležnika. Ponuda se podnosi na obrascu, koji je sastavni deo Uputstva za ponuđače, na adresu: Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, 11000 Beograd, ul. Kralja Milana br. 16, preporučenom pošiljkom ili se lično predaju na pisarnici Direkcije, u zatvorenoj koverti, na kojoj je jasno naznačeno: „Javni oglas br. 16 – Ponuda za kupovinu nepokretnosti u Lebanu – NE OTVARATI“.

Na poleđini ponude naznačiti ime, odnosno naziv ponuđača, adresu i kontakt telefon.

Ponude za kupovinu nepokretnosti se dostavljaju najkasnije do 5. maja 2023. godine.

Ako je ponuda poslata poštom, dan predaje pošti isključivo preporučenom pošiljkom, smatra se kao dan predaje Direkciji, pod uslovom da pošiljka stigne u Direkciju do dana otvaranja ponuda. Neblagovremene i nepotpune
ponude neće biti razmatrane. Ponuda u kojoj cena nije navedena u evrima, ili je data opisno neće se razmatrati.

Direkcija zadržava pravo da poništi postupak po Javnom oglasu, kao i da u slučaju prijema neodgovarajućih i nepotpunih ponuda ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača. Direkcija neće snositi nikakvu odgovornost niti biti dužna da nadoknadi bilo kakvu štetu koju bi učesnik eventualno mogao imati povodom učešća u ovom postupku.

IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije doneće rešenje o formiranju Komisije za sprovođenje postupka po javnom oglasu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za prodaju nepokretnosti. Otvaranje prispelih ponuda izvršiće se komisijski dana 9. maja 2023. godine. Uslovi za sprovođenje postupka razmatranja pismenih ponuda su
ispunjeni ukoliko pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna ponuda. Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kuporodajne cene.

Komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača utvrđuje redosled važećih ponuda. U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu, Komisija će pozvati ponuđače koji su ponudili isti iznos kupoprodajne cene, da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema poziva dostave novu ponudu, sa uvećanim iznosom u odnosu na prethodnu ponudu, a koje ponude će Komisija otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko pozvani ponuđači u roku od 3 (tri) dana ne dostave novu ponudu, odnosno ukoliko su ponuđači dostavili ponudu sa istovetnom kupoprodajnom cenom, Komisija zadržava pravo da po slobodnom uverenju i ceneći celishodnost pravnog posla, izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač.

U roku od 8 dana od dana donošenja odluke direktora Direkcije o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direkcija će učesnike oglasa obavestiti pismeno o izboru najpovoljnije ponude. Najpovoljnijem ponuđaču se uplaćeni depozit zadržava do zaključenja ugovora o kupoprodaji i isti se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Depozit se zadržava:
1. Ukoliko zainteresovano lice uplati depozit, a ne podnese ponudu;
2. Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od
8 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor;
3. Ukoliko najpovoljniji ponuđač potpiše ugovor, a ne uplati celokupnu
kupoprodajnu cenu u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Depozit se, u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 20 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Komentari koji sadrže psovke, uvrede, pretnje i govor mržnje na nacionalnoj, verskoj, rasnoj osnovi, kao i netoleranciju svake vrste neće biti objavljeni. Prilikom pisanja komentara vodite računa o pravopisnim i gramatičkim pravilima. Nije dozvoljeno pisanje komentara isključivo velikim slovima niti promovisanje drugih sajtova putem linkova. Komentare i sugestije u vezi sa uređivačkom politikom ne objavljujemo, kao ni komentare koji sadrže optužbe protiv drugih osoba. Objavljeni komentari predstavljaju privatno mišljenje autora komentara, odnosno nisu stavovi redakcije portala INFO CENTAR JUGA.
Za više informacija pogledajte Pravila korišćenja.

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare
Scroll to Top