O NESTALIM BEBAMA JAVNA RASPRAVA DO SEPTEMBRA

Nacrt zakona o nestalim bebama, čiji je cilj utvrđivanje istine o novorođenoj deci za koju se sumnja da su nestala u porodilištima u Srbiji, završen je, a javna rasprava će trajati do sredine septembra.
U Nacrtu zakona o postupku utvrđivanja činjenica o položaju novorođene dece za koju se sumnja da su nestala u porodilistsima u Srbiji, koji je objavljen na sajtu Ministarstva pravde, navodi se da će se primenjivati na slučajeve novoređene dece za koje postoji sumnja da su nestala u porodilištima u Srbiji od 1. januara 1970. godine, a za koje je nastupila zastarelost krivičnog gonjenja.

Predviđa se i formiranje specijalizovane jedinica u okviru MUP-a koja će sprovoditi istražne radnje u postupku na osnovu zahteva suda.
Predviđeno je i da sud odredi pravičnu naknadu predlagaču za nematerijalnu štetu zbog povrede prava na porodični život ili zbog toga što nije moguće utvrditi položaj nestalog deteta, ako je u predlogu za pokretanje postupka istaknut zahtev za pravičnu naknadu.
Sud određuje pravičnu naknadu po slobodnoj oceni ceneći sve okolnosti slučaja, ali ne veću od 10.000 evra, u dinarskoj protivrednosti, koja se isplaćuje iz republičkog budžeta.
Sud, prema Nacrtu zakona, pribavlja dokaze i podatke od nadležnih državnih i drugih organa i fizičkih i pravnih lica koji su dužni da ih na zahtev suda dostave u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.
Takođe, prema predloženom Nacrtu, sud može da kazni novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara fizičko ili odgovorno lice, odnosno kaznom od 30.000 do 1.000.000 dinara pravno lice, ako traženi dokazi i podaci ne budu dostavljeni u propisanom roku.
Predlog kojim se pokreće postupak može podneti roditelj novorođenog deteta za koje postoji sumnja da je nestalo iz porodilišta, a ako nijedan od roditelja nije živ ili nije poslovno sposoban, predlog može podneti brat, sestra, deda ili baba deteta.
Predlog se može podneti pod uslovom da se porodica obraćala državnim organima u vezi sa položajem deteta za koje sumnjaju da je nestalo iz porodilišta u Srbiji od 1. januara 1970. do 9. septembra 2013. godine, kada je nastupila pravnosnažnost presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Jovanović protiv Srbije.
Postupak je hitan, a Sud je dužan da postupak vodi bez odlaganja i vodi računa o hitnosti postupka, dok bi javnost bila isključena iz postupka.U Ministarstvu ističu da je Radna grupa, uzimajući u obzir, pravni okvir ustavne odredbe, kao i zastarelost krivičnog gonjenja, izradila Nacrt zakona koji će roditeljima najviše moguće izaći u susret.Podsećaju da je Nacrt uradila Radna grupa sastavljena od predstavnika Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog javnog tužilaštva, Vrhovnog kasacionog suda, Državnog pravobranilaštva, kao i od predstavnika grupa roditelja dece za koju postoji sumnja da su nestala u porodilištima u Srbiji.

 

Izvor Tanjug

Scroll to Top