DO 13 ČASOVA GLASALO 25,1 POSTO GRAĐANA

Do 13 časova na glasanje za parlamentarne izbore je izašlo ukupno 25,1 odsto građana upisanih u birački spisak saopštila je CRTA posmatračka misija «Građani na straži». Statistička greška je iznosila +/- 0,7 posto.

Posmatrači, koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog, reprezentativnog uzorka, javljaju da proces glasanja prolazi bez većih problema.

Slično nalazu do 10 časova, procent biračkih mesta na kojima su zabeležene ozbiljne neregularnosti tokom procesa glasanja je ostao isti i iznosi dva odsto i to se i dalje prvenstveno odnosi na Istočnu Srbiju i Vojvodinu. Nove neregularnosti koje su zabeležene, u odnosu na presek od 10 časova, jesu da je primećeno da je jedna osoba glasala više puta. Primećen je porast broja slučajevima u kojima se pored biračkih mesta parkiraju kola sa stranačkim aktivistima sa spiskovima glasača koji u komunikaciji sa članovima biračkih odbora rade uporednu analizu da li su sigurni glasovi glasali.

Povećan je broj slučajeva u kojima se na biračkim mestima od građana ne traže identifikaciona dokumenta (lična karta) već se glasa samo na osnovu poziva za glasanje.

Kao i u prethodnom preseku, primećene su neregularnosti koje se odnose na glasanje birača koji su već imali obeležen prst, zatim greške prilikom raspodele glasačkih listića biračima (biračima su data dva listića za parlamentarne izbore), fotografisanje glasačkih listića. Primećeno je i da je bilo slučajeva vođenja kampanje na manje od 50 metara od biračkog mesta.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” praćenje parlamentarnih izbora u Srbiji 24. aprila 2016. godine zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako dobijeni rezultati mogu primeniti na celu zemlju. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta i prate proces glasanja neprekidno – od trenutka otvaranja biračkog mesta do izrade zapisnika o rezultatima. Zasnovan na reprezentativnom uzorku, PPG omogućava otkrivanje neregularnosti i kršenje izbornih procedura na dan izbora i pruža informacije o regularnosti izbornog procesa za celu zemlju.

U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.

Scroll to Top